یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

+A
- A

سوالات متداول

تاریخ: ۹:۱۸:۲۸ ۱۳۹۷/۷/۴ چهارشنبه
توسط: admin
امتیاز: ۰

سوال: آیا ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد؟

جواب : موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیری بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، »جواز بکارگیری بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداری« می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده دارای موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی‌گردند  .

سوال: به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب:به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می‌شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می‌باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود  .

سوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان می‌توانند کماکان از سـنوات ارفاقی بهر ه مند شوند یا خیر؟

جواب:با توجه به عدم پیش بینی احکام جدید در خصوص سنوات ارفاقی جانبازان به هنگام بازنشستگی در قـانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات قبلی مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان، کماکان به قوت خود باقی است  .

سوال:آیا اضافه کار جانبازانی که به جای استفاده از کسر ساعت کـار، از اضـافه کـار معـادل آن اسـتفاده می‌نمایند، در سقف مقرر در بند ۹ ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود یا بدون رعایت آن؟

جواب:اضافه کار ساعتی جانبازان متقاضی از امتیاز بنـد »الـف « مـاده۴ آئـین نامـه اجرایـی مـواد۹ و ۱۱ قـانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هــ مـورخ۶/۵/۱۳۷۷هیأت وزیران، با رعایت سقف مقرر در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، قابـل پرداخـت است  .

سوال:آیا با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه جذب و نگهداری نیـروی انسـا نی نخبه موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب:با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوری، از تـاریخ۱۳۸۸/۱/۱، آئـین نامـه جـذب و نگهـداری نیروی انسانی نخبه، ملغی الاثر می‌باشد و قابلیت اجرایی ندارد  .

سوال:با مستخدمی که مطابق مقررات و با حکم مراجع قضایی به حالت تعلیق درمیآید، چگونه باید رفتـارشود؟

جواب:با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر ایـن دفتـر، چنانچـه کارمنـد مشـمول قانون مدیریت خدمات کشوری، براساس قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء و اخـتلاس و کلاهبـرداری مصوب سال ۱۳۶۷(اعم از تصمیم وزیر، یا مراجع قضایی)، به «حالت تعلیق» درآید، در حالت آمادگی به خـدمت قرار خواهد گرفت.

سوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند «ژ» ماده ۱۲۴قانون استخدام کشوری کماکان به قوت خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آیا در دوران غیبت موجه وجهی به کارمندان ذ ینفع قابل پرداخت است یا خیر؟

جواب:هر چند در ماده ۱۲۰ قانون مـدیرت خـدمات کشـوری، حالـت »غیبـت موجـه« جـزو حـالات اسـتخدامی مستخدمین احصاء نگردیده، مع هذا به استناد بند »ز« ماده مذکور که مقرر می‌دارد: سـایر حـالات کـه در قـانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است، حالت استخدامی غیبـت موجـه موضـوع بنـد« ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری کماکان به قوت خود باقی است. هـم چنـین، بـا عنایـت بـه مشـابهت حالـت استخدامی «آماده به خدمت» با حالت استخدامی«غیبـت موجـه» (از ایـن لحـاظ کـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامی محفوظ است ولی کارمند خدمتی انجام نمی‌دهد)، به نظـر ایـن دفتـر، بـه مسـتخدمی کـه در حالـت استخدامی «غیبت موجه »بسر می‌برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است.

سوال:در مواردی که انتصاب کارمند به سرپرستی پست مدیریتی بدون حکم کارگزینی و صـرفاً بـا ابـلاغ انشایی صورت می‌گیرد، آیا مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۹۴قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود؟

جواب:به نظر این دفتر، تصدی بیش از یک پست سازمانی، اعم از اینکه تصدی موقت پست دوم با ابلاغ انشـایی یا حکم کارگزینی صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدودیت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـدیرت خـدمات کشوری می‌باشد  .

سوال:شرایط بازنشستگی کادر قضایی قوه قضائیه چیست؟

نظر به اینکه ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات را از شمول قـانون مـذکور مسـتثنی نمـوده است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگی و وظیفه، کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی خواهند بود  .

سوال:بازنشستگی کارمندان با داشتن حداقل سی (۳۰) سابقه خدمت از اختیارات دستگاه اجرایـی اسـت یا خیر؟

جواب:با توجه به مفاد بند«الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی کارمنـدان دارای مـدرک تحصیلی لیسانس با دارا بودن حداقل سی (۳۰) سال سابقه خدمت، از اختیارات دستگاه اجرایـی ذیربـط اسـت وداشتن عنوان شغلی «کارشناسی ارشد» به اختیار موضوع این بند خللی وارد نمی‌سازد  .

سوال:آیا بازنشستگی کارمندان با داشتن سی (۳۰) سال خدمت و شصـت(۶۰) سـال سـن در مشـاغل غیرتخصصی الزامی است یا خیر؟

جواب:چنانچه کارمندان دارای سی(۳۰) سال خدمت و شصت (۶۰) سال سـن در مشـاغل غیرتخصصـی خـدمت می‌نمایند، بازنشستگی آنان به استناد قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری الزامـی است لیکن چنانچه در مشاغل تخصصی خدمت می‌نمایند، دستگاه می‌تواند تا سن شصت و پـنج (۶۵) سـالگی ازخدمت آنان استفاده نماید  .

سوال:ملاک تشخیص مشاغل تخصصی در قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟

جواب:چون در قانون مدیریت خدمات کشوری از «مشاغل تخصصی»و «مشاغل غیرتخصصی» تعریف به عمـل نیامده، بنابراین در ارتباط با تشخیص مشاغل تخصصی و غیرتخصصی می‌باید مقررات قبلـی مـلاک عمـل قـرارگیرد  .

سوال: آیا با وجود لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و آئین نامهاجرایی آن، کماکان قابل اجرامی باشد یا خیر؟

جواب: با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوری، در خصـوص پرداخـت وجـوه تشـویقی بـه کارکنـان بازخریدخدمت شده حکمی پیش بینی نشده، لذا ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم… و آئین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶ک مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران، مغایر با قانون مدیریت خـدمات کشوری تلقی نمی‌شود و در حال حاضر آئین نامه اجرایی اخیرالذکر قابلیت اجرایی دارد.

سوال: آیــا از تــاریخ لاز م الاجــرا شــدن قــانون مــدیریت خــدمات کشــوری، ممنوعیــت اشــتغال بازخریدخدمت شدگان لغو شده است؟

جواب: حکم مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، در خصوص ممنوعیت استفاده از خدمات مستخدمینی که طبق مقررات مربوط بازخریدخدمت شده اند، کماکان به قـوت خـودباقی است.

سوال: آیا افزایش حقوق بازنشستگی موضوع ماده۱۰۴ قانون مدیریت خـدمات کشـوری بـرای سـنوات خدمت مازاد بر سی سال آزادگانی که ماده ۳۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشـده) بعـد از ورود بـه کشور مصوب۱۳/۹/۱۳۶۸ در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است یا خیر؟

جواب: به نظر این دفتر چنانچه با اجرای ماده ۳۱ قانون حمایـت از آزادگـان……، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سی سال شود، در اینصورت افزایش حقوق بازنشسـتگی موضـوع مـاده۱۰۴ قـانون مـدیریت خـدمات کشوری برای آنان قابل اعمال است.

سوال: ذخیر ه ی مرخصی استحقاقی که در ازای عدم استفاده ازکسر ساعت کار به جانبازان تعلق می‌گیرد ،مشمول محدودیت ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد یا خیر؟

جواب: ذخیره‌ی مرخصی استحقاقی که در اجرای بند »ب« ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق می‌گیرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخیـره مرخصی استحقاقی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می‌باشد. متذکر می‌گردد، طبـق مـاده۴۸ قـانون مـدیریت خدمات کشوری، در حال حاضر حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان(۵۱ روز) قابل ذخیره شـدن است  .

سوال: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان کماکان مـی تواننـد از کسـرساعات کار استفاده نمایند؟

جواب: نظربه اینکه ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسـلامی مصـوب ۳۱/۳/۱۳۷۴مجلس شورای اسلامی،به منزله مقررات استخدامی خاص ایثارگران تلقی مـی شـودو طبـق تبصـره۳ مـاده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کماکان به قوت خود باقی است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذکر بـا قـانون مـدیریت خدمات کشوری مغایرت نداشته و در نتیجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از کسر ساعات کار، بلامـانع است.

سوال: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ازکارافتادگی کارمندان تابع چه مقرراتی است؟

جواب: ازکارافتادگی کارمندان کماکان تابع مقررات قبلی است  .

سوال: آیا اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ، نیاز به طرح موضوع در هیأت وزیران دارد؟

جواب: با عنایت بـه مفـاد مـاده۹۵قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری،ازتـاریخ لازم الاجـراشـدن ایـن قانون بکار گیری بازنشستگان متخصص دارای شرایط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـای دولتـی،به یکی از اشکال مقرر در این ماده بدون طرح در هیأت وزیران بلامانع است.

سوال: آیا مستخدم بازنشسته ای که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده،می تواند از عیدی پایان سال استفاده نماید؟

جواب: از آنجا که به کارکنان بازنشسته نیزمطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خـدمات کشـوری عیـدی پایـان سـال پرداخت می‌شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده ۹۵ آن قانون مجوزی ندارد  .

سوال: آیا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه غـذا قابـل پرداخت است یا خیر؟

جواب: به موجب بند(الف)دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی کارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره۱۴۵۹۳/۲۰۰مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، پرداخت کم هزینه غـذاناظر برکارکنانی است که ساعات کار آنان حداقل۸ ساعت در روز باشد و چون سـاعات کـار کارکنـان موضـوع ماده ۹۵ قانون یادشده، کمتر از حد نصاب مذکور است، لذا کمک هزینه غذا به آنان قابل پرداخت نیست  .

سوال: به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب: به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می‌شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می‌باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود  .

سوال: آیا ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد؟

جواب: موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیری بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، »جواز بکارگیری بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداری« می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده دارای موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی‌گردند  .

تعداد بازدید: ۶۱۷
دیدگاه ها: ۰
like می پسندم
dislike نمی پسندم
نظرات کاربران
  • اولین نفری باشید که نظری می دهید!
loading...

لطفا منتظر بمانید...